De expertises

Avis advocatuur en mediation heeft er bewust voor gekozen geen algemene praktijk te voeren. Het betreft een nichekantoor en Justine houdt zich bezig met het personen- en familierecht en het strafrecht.

Als u twijfelt of Justine u als advocaat kan bijstaan, schroomt u dan niet contact met het kantoor op te nemen. Zo nodig verwijst het kantoor u door naar een andere specialist.

Het Familierecht is een groot en omvangrijk rechtsgebied, waar zeer vele zaken onder vallen. De oplossing ligt niet altijd in het procederen, maar vaak ook in het in goed overleg komen tot oplossingen. Onder dit rechtsgebied vallen in elk geval:

 1. Adoptie
  Het aannemen van een kind als wettig kind. Indien het in het belang van een kind is, kan de adoptie door de rechtbank worden uitgesproken.
   
 2. Afstamming
  Dit betreft de komaf van een persoon. Onder dit punt vallen zaken als de erkenning van een kind, de vernietiging van een erkenning, vervangende toestemming voor de erkenning en de ontkenning van het vaderschap.
   
 3. Alimentatie
  Onder alimentatie valt de bijdrage van een partner in het levensonderhoud van de ex-partner (bijdrage in de kosten van levensonderhoud), maar ook de bijdrage van een niet-verzorgende ouder voor een kind (bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding (minderjarigen tot 18 jaar oud) en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie) (jongmeerderjarigen van 18 tot 21 jaar oud).
   
 4. Beëindiging geregistreerd partnerschap:
  Indien er kinderen zijn, dient een verzoek tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank te worden ingediend. Er dient dan ook een ouderschapsplan te worden opgesteld.
   
 5. Boedelscheiding:
  De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, de verdeling van eenvoudige gemeenschappen bij niet-gehuwden dan wel de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden na echtscheiding.
   
 6. Bijzonder curatorschap:
  De bijzonder curator wordt door de rechtbank benoemd om te adviseren in zaken met betrekking tot minderjarige kinderen.
   
 7. Echtscheiding en voorlopige voorzieningen
  De ontbinding van het huwelijk door een rechterlijke uitspraak (beschikking) en de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u gehuwd bent dan wel de gemeente Den Haag, indien het huwelijk in het buitenland voltrokken is.
   
 8. Huwelijkse voorwaarden
  De huwelijkse voorwaarden regelen de vermogensrechtelijke consequenties van het huwelijk. Bij echtscheiding dienen de huwelijkse voorwaarden dan afgewikkeld te worden. Ook met vragen over de inhoud en uitleg van uw huwelijkse voorwaarden kunt u bij ons terecht.
   
 9. Gezag en voogdij
  Gezag betreft de zeggenschap over een minderjarig kind. De zeggenschap ligt doorgaans bij de ouders, maar kan ook bij een niet-ouder liggen (voogdij) of een instantie, zoals Bureau Jeugdzorg, het Leger des Heils of de William Schrikker Stichting. Meeroudergezag is nog niet bij wet geregeld maar dat lijkt er wel aan te komen. Veel kinderen groeien tegenwoordig op met meer dan twee ouders, te denken valt aan een homostel dat samen met een biologische moeder een kind opvoedt. Maar ook kinderen die na de echtscheiding opgroeien in een stiefoudergezin geldt deze problematiek.
   
 10. Kort geding
  Indien er sprake is van een spoedeisend belang in een zaak dan bestaat de mogelijkheid om een ordemaatregel te vragen aan de Voorzieningenrechter. Doorgaans vindt er dan een zitting binnen een maand plaats en volgt er twee weken na de zitting een vonnis. Te denken valt dan aan een kort geding over:
  - Het niet mogen zien van een kind;  
  - Het niet naleven van een omgangs- zorgregeling uit een ouderschapsplan dan wel rechterlijke beschikking;
  - Het niet verkrijgen van het paspoort van een kind van de andere ouder;
  - Het niet mogen verhuizen van de andere met gezag belaste ouder;
  - Het niet krijgen van toestemming van de ouder om met een minderjarig kind op vakantie te mogen;
  - Het verkrijgen van een contact- en straatverbod.
   
 11. Omgang
  Een contactregeling tussen een minderjarig kind en de andere ouder of een verzorger dan wel het contact en de omgang tussen grootouders en een kleinkind.
   
 12. Ouderschap
  Niet alleen voor biologische ouders geldt deze term. Inmiddels is namelijk de wet op het lesbisch ouderschap in werking getreden. Hierdoor kan de vrouwelijke partner, de meemoeder, juridisch ouder worden van een kind van haar partner. Er hoeft geen adoptieprocedure meer gevoerd te worden, zoals voorheen. Door de invoering van deze wet hebben lesbische ouders dezelfde rechten gekregen als heterogezinnen.

  Ouderschapsplan: Ouders met gezamenlijk gezag zijn verplicht om zich na de beëindiging van hun relatie in te spannen om de afspraken hun kinderen aangaande vast te leggen in een ouderschapsplan.
   
 13. Zorg- en contactregelingen
  Een contactregeling tussen een minderjarig kind en de niet-verzorgende ouder met ouderlijk gezag.

1. Ondertoezichtstelling
Een jeugdbeschermingsmaatregel, waarbij er een gezinsvoogd (niet te verwarren met een voogd) aan ouders wordt toegewezen teneinde de ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind.

2. Uithuisplaatsing
In het kader van een ondertoezichtstelling kan een minderjarig kind uit huis worden geplaatst. Het betreft een jeugdbeschermingsmaatregel. Het kind wordt dan in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling opgenomen. Ook kan een kind in een gesloten inrichting geplaatst worden als de situatie ernstig is. In noodgevallen kan de rechtbank een spoedmachtiging uithuisplaatsing afgeven zonder dat de ouders daar voorafgaand aan gehoord worden. Het gehoor vindt dan achteraf plaats.

3. Jeugdstrafrecht
Het strafrecht dat in beginsel geldt voor kinderen tot 18 jaar. In bijzondere gevallen kunnen jongmeerderjarigen van 18 tot 21 jaar namelijk ook onder het jeugdstrafrecht vallen.

Strafrecht voor personen van 18 tot 23 jaar oud;
Hieronder vallen zaken als overtredingen en misdrijven, waarvoor iemand zich bij de politie moet melden, waarvoor iemand zich bij de officier van justitie moet melden (OM-afdoening) of waarvoor iemand zich bij de rechtbank moet melden (Politierechterzaak dan wel een zaak voor de Meervoudige kamer (drie rechters).

Mediation kan langslepende gerechtelijke procedures, waarbij uiteindelijk geen winnaar is, vaak voorkomen.

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen, onder begeleiding van een deskundige mediator, zelf tot de oplossing van hun geschil komen. De mediator fungeert hierbij als een onpartijdige, onafhankelijke gespreksleider. De mediator voorziet partijen van de relevante juridische informatie en  helpt partijen bij het vinden van de best mogelijke oplossing voor de gerezen geschillen. Maar de mediator draagt zelf geen oplossingen aan en is ook geen adviseur.

Mediation kan helpen om effectiever met elkaar te communiceren, opdat het begrip en wederzijds respect voor elkaar wordt hersteld zodat de verstoorde relatie kan worden verbeterd of hersteld. De  mediator kan standpunten vertalen, gemeenschappelijke belangen benoemen, zodat kan worden gezocht naar een constructieve oplossing.

Het uiteindelijke doel is dat partijen uiteindelijk zelf tot wederzijds duurzame oplossing kunnen komen. De uitgangspunten van mediation zijn: zelfbeschikking, neutraliteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en geheimhouding. Met het ondertekenen van de mediationovereenkomst, aan het begin van de eerste mediationbijeenkomst, geven partijen aan dat zij de wil hebben om actief door middel van mediation te streven naar een oplossing van hun conflict.

Mediationregels:
De 10 belangrijkste regels voor mediation op een rij:
Om een goede gang van zaken te waarborgen, gelden in het bijzonder de onderstaande regels. Een ieder die deelneemt aan mediation verplicht zich tot nakoming van deze regels ten opzichte van alle andere deelnemers (en de mediatior).

 1.  Verantwoordelijkheid
  Ieder van de betrokken partijen verbindt zich jegens de ander(en) om te trachten een oplossing te vinden voor het conflict waarvoor de begeleiding van de mediator is ingeroepen. Hij of zij zal zich inzetten om zaken werkelijk bespreekbaar te maken en de hiervoor relevante informatie ter beschikking te stellen.
   
 2. Bevoegdheid
  Partijen zijn bevoegd ter oplossing van het conflict afspraken met elkaar te maken.
   
 3. Vrijwilligheid
  Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De mediation kan op elk moment worden beëindigd indien één van de partijen, of de mediator dat wenst c.q. nodig acht. Zij verplichten zich hierbij om dit dan naar alle partijen toe schriftelijk kenbaar te maken.
   
 4. Beslotenheid
  Bij de mediation zijn in principe alleen partijen en de mediator aanwezig. Andere personen kunnen hierbij slechts aanwezig zijn indien partijen en de mediator hiermee instemmen en onder de voorwaarde dat deze personen zich tot geheimhouding verplichten.
   
 5. Geheimhouding
  Ieder die geheel of gedeeltelijk bij de mediation aanwezig is verplicht zich tot geheimhouding van:  
  -  Alle gebeurtenissen die tijdens de mediation plaatsvinden, alsmede de gespreksverslagen;
  -  Alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk, die tijdens de mediation beschikbaar komt.

   Deze geheimhouding geldt ten opzichte van elke derde, inbegrepen rechters of arbiters.
   
 6. Beweeglijkheid binnen de procedure
  Partijen en eventuele derden (bijvoorbeeld: adviseurs) kunnen tijdens de mediation vrijuit mondelinge en schriftelijke voorstellen doen, standpunten innemen, hun wensen kenbaar maken, zonder dat zij hierdoor verplichtingen aangaan. Tijdens de mediation gemaakte afspraken binden partijen alleen voor zover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen en door partijen door ondertekening zijn bevestigd.
   
 7.  Afzonderlijke gesprekken
  Tijdens de mediation kan de mediator afzonderlijke gesprekken voeren met één, of elk der partijen. De informatie, die in de afzonderlijke gesprekken aan de mediator wordt verstrekt, wordt door de mediator vertrouwelijk behandeld, tenzij anders is afgesproken.
   
 8. Derden
  De mediator kan in een mediation gebruik maken van een co-mediator. De mediator kan met toestemming van partijen anderen bij de mediation toelaten of betrekken. Deze personen zijn overeenkomstig het bovenstaande tot geheimhouding verplicht.
   
 9. Gedragsregels
  Partijen verbinden zich jegens elkaar en de mediator om:
  - Met respect met elkaar om te gaan;
  - Naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken;
  - Zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation kunnen bemoeilijken of belemmeren.
   
 10. Vaststellingsovereenkomst
  De afspraken, die bij het bereiken van overeenstemming ter beëindiging van het conflict zijn gemaakt, worden op schrift gesteld en door alle partijen ondertekend. Alleen schriftelijke overeenkomsten, waarvan tenminste twee identieke exemplaren door partijen zijn ondertekend, kunnen voor hen verplichtingen met zich meebrengen.